Adobe Photoshop Course

Adobe Photoshop Course

ലോകത്തിലെതന്നെ ഡിസൈനിങ് ടൂളുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആണ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ്. 
ഫോട്ടോഷോപ്പ് വിശദമായി പഠിക്കുവാനും അതുവഴി പാർട്ട്-ടൈം ജോലി കരസ്ഥമാക്കുവാനും ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ...

starstarstarstarstar 5.0 (3 ratings)

383 learners enrolled

Language: Malayalam

Instructors: Kristom Robert

₹1999 50.03% OFF

₹999 including GST

5% Cashback as Wallet Money

PREVIEW   Buy with Membership

Why this course?

Description

Learn world's most favourite designing tool, Adobe Photoshop, in Malayalam. Learning this too lwill help you to earn on part-time as well.

Course Curriculum

Welcome
Welcome Message (1:00)
Community - Online Promoters Club
Lessons
1. Tour To Photoshop (11:00)
2. Opening, Editing and Saving (26:00)
3. Layers and Mask (24:00)
4. Adjustment Layers (22:00)
5. Selection Tool (26:00)
6. Hue and Saturation (7:00)
7. Scale, Rotate, Align (25:00) Preview
8. Brush Tool (15:00)
9. Crop Tool (9:00)
10. Type tool (13:00)
11. Liquify (9:00)
12. Smart Object (10:00)
Levels and Curves (19:00)
13. Blend If (7:00)
14. Blending Modes (11:00)
15. Dodge and Burn (7:00)
16. Photo Collage (10:00)
17. Camera Raw (11:00)
18. Color Grade (5:00)
19. Change to any color (4:00)
20. Exposure (10:00)
21. Blemishes (8:00)
22. Retouch (14:00)
23. Pen (14:00)
24. Hair (9:00)
25. Light (9:00)
26. Gaussian Blur (7:00)
27. Remove Distractions (8:00)
28. Sky (6:00)

How to Use

After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :

  • From the computer, you can access your courses after successful login
  • For other devices, you can access your library using this web app through browser of your device.

Reviews

5
star star star star star
people 3 total
5
 
3
4
 
0
3
 
0
2
 
0
1
 
0
Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
Daily Skills 2023 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy